GORAN M. BABIĆ
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Biblioteka starih i retkih knjiga, Beograd, Srbija
gary@arh.bg.ac.rs
NEBOJŠA M. ANTEŠEVIĆ
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti, Beograd, Srbija
ant.nebojsa@gmail.com

ČASOPIS CRTEŽI (1956-1965): značaj za afirmaciju likovnog izražavanja kod nastavnika i studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
JOURNAL CRTEŽI – DRAWINGS (1956 – 1965): The Significance of Affirmation of Artistic Expression among the Teachers and Students of the Faculty of Architecture of the University in Belgrade

Zbornik 15/2019 (Muzej primenjene umetnosti), strana 46-56

Kategorija članka: pregledni rad

UDK:
050ЦРТЕЖИ(497.11)"1956/1965"

Apstrakt:
U radu se istražuje nastanak i način uređivanja časopisa Crteži, osnovanog 1956. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je, kao posebna likovna edicija, kasnije pridružen Zborniku Arhitektonskog fakulteta. Tokom decenije izlaženja, u periodu od 1956. do 1965. godine, objavljeno je deset brojeva ovog jedinstvenog likovnog izdanja. Časopis je nastao na inicijativu profesora Aleksandra Deroka i tri mlađa saradnika, Branislava Milenkovića, Zorana Petrovića i Đorđa Petrovića. Oni su ujedno bili i osnivači Crtačkog kluba, iz koga se širila ideja o ulozi i značaju crteža u širem arhitektonskom i likovnom stvaralaštvu. Ovom „kvartetu” pridružio se veći broj nastavnika fakulteta, među kojima i slikari sa predmeta Slobodno crtanje i Akvarelisanje, upotpunivši svojim prilozima koncepciju i sadržaj izdanja. Kada su u časopis uvršteni i radovi studenata, Fakultet je ediciju Crteži proglasio za redovno institucionalno izdanje. Na osnovu idejnog određenja edicije, autorima je data sloboda u odabiru radova, računajući na njihov etički odnos prema radu (stvaralaštvu) i na kvalitet priloženih radova. Ukazujući na prisustvo različitih umetničkih senzibiliteta i likovnih izraza, u radu su predstavljene poetike šest najzastupljenijih autora među arhitektima.

Ključne reči:
Aleksandar Deroko, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, likovno izražavanje, slobodnoručni crtež, časopis Crteži

Summary:
This paper examines the origin and the way of editing the journal “Crteži – Drawings”, founded in 1956 at the Faculty of Architecture, University of Belgrade, which, as a special fine art edition, was later added to the Annual of the Faculty of Architecture. During the decade between 1956 and 1965, ten issues of this unique artistic edition were published. The volume “Crteži – Drawings” was created on the initiative of Professor Aleksandar Deroko and three younger associates, Branislav Milenković, Zoran Petrović and Đorđe Petrović. They were also the founders of 'The Drawing Club', which influentially spreaded the ideas about the role and significance of drawings in wider architectural and artistic creation. This quartet was joined by a number of faculty teachers, including painters from the subjects Free Drawing and Watercolor, who complemented the concepts and contents of the editions with their contributions. When the publication included students' works, the Faculty declared the edition “Crteži – Drawings” a regular institutional edition. Based on the conceptual determination of this edition, authors were given freedom to choose the works, counting on their ethical attitude towards creativity and on the quality of the attached works. Pointing to the presence of various artistic sensibilities and visual expressions, the poetics of the six most represented authors among the architects is presented in this paper.

Ovde možete preuzeti PDF članka (635 KB)